Home » Technologies » Technologies (Poland)

English

Polski

MB Aerospace Technologies | Poland

Business Overview

MB Aerospace Technologies (Poland) specializes in providing technologically advanced thermal and surface treatments to the aerospace industry.  We provide special processes on a full range of materials including steels, stainless steel, titanium, ceramics, alloys and superalloys.

We offer the highest quality services to aerospace and other high technology industries, with our main services being:

 • Heat treatment and vacuum brazing
 • Vacuum carburizing
 • Plasma spray coatings
 • HVOF coatings
 • Cold spray coatings
 • Organic and inorganic paint coatings
 • Metallographic lab tests
 • Selective nickel plating
 • Shot peening

We hold NADCAP accreditation for heat treating, brazing and coating.

Services

Heat Treatment & Vacuum Brazing

MB Aerospace Technologies (Poland) operates extensive heat treating and brazing. The company provides heat treating and brazing services to the aerospace, military and other high technology industries. We also specialize in heat treating and brazing of superalloys, titanium and other advanced materials.

Processes offered include the following:

 • High temperature vacuum brazing of numerous materials including stainless steel, copper alloys, titanium and ceramics
 • Tempering
 • Stress relieving

Vacuum Carburizing

The business has been an industry leader in vacuum carburizing with dedicated capacity installed in response to a growing demand from our customers.  The bespoke furnace provides optimal carburizing conditions by which a uniform carburized layer can be obtained, even on the details of complex shapes, as well as in deep holes.  This approach increases the strength of the material, lengthening the life of carburized components; and offers higher production flexibility, shorter process time and low power consumption.

Plasma Spray Coatings

Effective surface treatments require an on-going commitment to research & development and state-of-the-art equipment. The complex problems of oxidation and corrosion protection for components that are exposed to harsh service environments require solutions that use the correct combination of coating material and application technique.  MB Aerospace Technologies (Poland) coating solutions are used in new part applications as well as for repair of service damaged components.  Thermal spray coatings are applied using robotically controlled manipulators for maximum coating integrity.

HVOF Coatings

Our high technology HVOF solutions include market leading performance for:

 • Wear resistance tungsten carbides for electrolytic hard chrome replacement and for higher temperature environments
 • High temperature protection, and diffused aluminide for oxidation and hot corrosion protection
 • Clearance control low temperature abradables: Ni/Graphite, Al/Polyester,
 • High temperature abradables 

Organic and Inorganic Paint Coatings

MB Aerospace Technologies (Poland) offers high-temperature, corrosion and oxidation resistant coatings for ferrous alloys, including an ability to meet customer needs with

 • organic and inorganic requirements
 • basic and multilayered solutions
 • hardened and sealed treatments

Paint composition combines thermal stability and hardness along with good flexibility, superior adhesion and excellent corrosion and oxidation protection at high temperatures.

MB Aerospace Technologies (Poland) offers the innovative aluminum based coating fully compliant with the related requirements of European Union Regulation (EC) 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH)

Profil i specjalizacja

MB Aerospace Technologies (Poland) specjalizuje się w technologicznie zaawansowanych procesach specjalnych wykonywanych na wielu materiałach włączając stale, stale nierdzewne, tytan, ceramikę, stopy i nadstopy („superalloys”).

Firma oferuje najwyższej jakości usługi dla lotnictwa oraz innych, wysoko zaawansowanych technologicznie gałęzi przemysłu. Usługi te, to m.in.:

 • Obróbka cieplna i lutowanie
 • Nawęglanie próżniowe
 • Powłoki napylane plazmowo
 • Powłoki napylane naddźwiękowo HVOF
 • Powłoki napylane metodą „Cold Spray”
 • Nakładanie organicznych i nieorganicznych powłok malarskich
 • Laboratoryjne badania metalograficzne
 • Niklowanie selektywne
 • Umacnianie powierzchni metodą kulowania (shot peen)

Firma posiada akredytacje NADCAP w zakresie obróbki cieplnej, lutowania i nakładania powłok.

Usługi

Obróbka cieplna i lutowanie w próżni

MB Aerospace Technologies (Poland) wykonuje w szerokim zakresie obróbkę cieplną oraz lutowanie. Firma wykonuje usługi obróbki cieplnej i lutowania dla lotnictwa, przemysłu wojskowego i innych, wysoko zaawansowanych technologicznie gałęzi przemysłu. Specjalizujemy się również w obróbce cieplnej i lutowaniu superstopów, tytanu i innych zaawansowanych technologicznie materiałów.

Oferujemy między innymi:

 • Wysokotemperaturowe lutowanie w próżni wielu materiałów, włączając stale nierdzewne, stopy miedzi, tytan i ceramikę,
 • Hartowanie,
 • Wyżarzanie odprężające,

Nawęglanie próżniowe

Wdrożenie tej usługi jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie naszych klientów. Nowy piec zapewnia optymalne warunki nawęglania, dzięki któremu uzyskać można równomierną warstwę nawęgloną nawet na detalach o skomplikowanym kształcie, jak i w głębokich otworach. Warstwa ta zapewnia zwiększoną wytrzymałość materiału, wydłużając żywotność nawęglonych elementów. Ten rodzaj nawęglania charakteryzuje się większą elastycznością produkcyjną, krótszym czasem procesu a także mniejszym zużyciem energii w stosunku do tradycyjnych procesów wykonywanych w piecach do nawęglania gazowego.

Napylanie plazmowe

Specjalistyczne procesy specjalne polegające na nakładaniu powłok wymagają ciągłego zaangażowania w badania i rozwój a także najnowsze urządzenia. Powłoki te pozwalają na skuteczne zabezpieczenie materiałów przed korozją i utlenieniem, a także na nadanie im lub ich fragmentom, narażonym na szczególnie niekorzystne warunki pracy, specyficznych właściwości.

Procesy wykonywane w MB Aerospace Technologies (Poland) można stosować dla części produkcyjnych, regenerowanych oraz a także do naprawy uszkodzonych komponentów. Napylanie plazmowe dzięki zrobotyzowaniu, automatyce pozwalają na uzyskanie najlepszych parametrów materiałów

Napylanie HVOF

Odporne na ścieranie powłoki z węglików wolframu stosowane są jako zamiennik dla elektrolitycznego “twardego” chromowania, a także dla uzyskania odporności napylanych elementów na pracę w wyższych temperaturach eksploatacyjnych.

Powłoki na bazie aluminium zapewniają ochronę przed utlenianiem i korozją wysokotemperaturową. Metodą HVOF uzyskuje się również wysoko- i niskotemperaturowe powłoki ścieralne umożliwiające doskonałe dopasowanie współpracujących elementów silników i turbin.

Organiczne i nieorganiczne powłoki ochronne

MB Aerospace Technologies (Poland) oferuje odporne na wysokie temperatury, korozję i utlenienia powłoki dla stopów metali żelaznych. Typy powłok:

 • organiczne i nieorganiczne,
 • jednowarstwowe i wielowarstwowe
 • utwardzone i uszczelnione

Odpowiedni skład materiałów do nakładania powłok zapewnia doskonałe połączenie stabilności termicznej i twardości z wymaganą elastycznością, bardzo dobrą przyczepnością i maksymalną ochroną przed utlenianiem i korozją w wysokich temperaturach.

MB Aerospace Technologies (Poland) oferuje innowacyjne pokrycie na bazie aluminium w pełni zgodne z wymogami rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej Rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów ( REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).